در حال حاضر، وضعیت فرایند در حالت «تکمیل شده» قرار دارد.